International IDEA

Smart dokumenthantering för global verksamhet

International IDEAInstitute for Democracy and Electoral Assistance, med uppdrag att sprida kunskap om exempelvis valfrågor, medborgardelaktighet och demokratiutveckling, består av 34 medlemsländer.

Med kontor över hela världen och en splittrad filhantering hade International IDEA svårighet att hitta rätt dokument, problem med oflexibla samarbetsytor och med att säkerställa korrekt hantering av data.

Därför var International IDEA på jakt efter en partner med kompetens att utveckla ett centralt samarbetsverktyg med förmåga att koppla samman spridda arkiv, säkerställa en säker informationskälla (singel source of truth) och ett smidigt arbetssätt.

Friktionsfritt arbete med hjälp av MetaShare

Att valet föll på MetaShare berodde främst på dess flerdimensionella filtreringsmöjligheter och intuitiva gränssnitt som gör det möjligt att söka, hitta och arbeta i dokument oavsett var de lagrats. Dessutom gjorde MetaShare det möjligt att skapa och hantera befintliga arbetsytor utan att involvera support-avdelningen.

Ways utvecklade en skräddarsydd konfiguration av MetaShare och en styrnings- och utrullningsplan för införandet. Efter en smidig migrering av IDEAs dokument kunde organisationen snabbt komma igång  med nästa generations dokumenthanteringssystem – MetaShare.