Kom igång

Gör det själv

Det är enkelt att införa MetaShare. I praktiken innebär införandet av MetaShare att gå från en mappstruktur till en metadatastruktur och att dokument taggas med metadata istället för att sparas i olika mappar.

Det kan låta svårt men går snabbt och smidigt. Tidsåtgången från start till att man kan börja arbeta i MetaShare är vanligtvis 1 till 3 veckor.

1. Val av ytor

Inför införandet av MetaShare behöver organisationen fatta beslut om vilka arbetsytor som ska skapas. Faktorer som styr val av ytor är exempelvis krav på behörighetsstyrning.


2. Val av struktur

Varje yta behöver därefter en struktur. Denna baseras på organisationens val av metadatafält/taggar, vilka filter/kolumner som ska visas, etc. MetaShare konfigureras utifrån dessa val. Därefter sker skapandet av arbetsytor.


3. Flytt av dokument

Det är enkelt att flytta dokument från filserver eller från SharePoint siter till en eller flera dokumentytor i MetaShare. Först markerar man upp vilka dokument som ska migreras, därefter sker en succesiv överflyttning.


4. Utbildning

I samband med införandet av MetaShare rekommenderas en användarutbildning för genomgång av funktioner och vald struktur.

Vanliga behov vid införandet av MetaShare

Migrering

Att migrera dokument till SharePoint förbättrar arbetet och ökar innehållskvaliteten, men kräver noggrann planering, förberedelse och uppföljning.

En smidig dokumentmigrering till SharePoint kräver användning av ett migreringsverktyg. En väsentlig aspekt är att säkerställa att samtliga dokumentegenskaper som skapare, ändringsdatum och skapelsedatum bevaras.

Vår expertis och migreringsverktyg kan hjälpa dig att göra detta smidigt. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja din dokumentmigrering till SharePoint.

Integrationer

MetaShare kan integreras på flera olika sätt. Integrationen utförs genom standardmetoder och API: er från Microsoft för att åstadkomma olika typer av integrationer

  1. Metadataintegration
  2. CRM-system eller affärssystem
  3. Automatisering av processer
  4. Intranätintegration
  5. etc.

Har du behov av eller vill ha mera information kontakta Ways, bolaget bakom MetaShare.